top of page
orange.png

Համայնքի անդամ
Ռեսուրսներ

Ռեսուրսներ Հյուսիսային Յորքի համայնքի անդամների համար, որոնք կօգնեն ձեզ առաջնորդել COVID-19 համաճարակով և դրանից հետո:

About our Community Health & Information Fairs (CHIFs)

We work in partnership with local primary care providers, community health centers, health care, community and social service organizations to deliver care directly to the community.

 

Offerings include but are not limited to:

Upcoming CHIFs in North York

No upcoming events at the moment
bottom of page